Categoriearchief: Gaswinning

Minister Kamp ontkent cumulatieve effecten mijnbouw

23 oktober 2017 |  Stop Zoutwinning

Henk Nijboer PvdA
In de omgeving van Veendam en Hoogezand-Sappemeer wordt zout gewonnen door Nedmag en gas door de NAM.
Er zijn al jaren veel schadegevallen in met name Hoogezand-Sappemeer, Kiel-Windeweer, Tripscompagnie, Borgercompagnie, Muntendam en Veendam.

Henk Nijboer (PvdA) heeft met inwoners gesproken; het aantal schademeldingen neemt volgens hem toe. Mogelijk heeft dat te maken met de combinatie van zout- en gaswinning in die omgeving.
Hij heeft daarover Kamervragen gesteld aan minister Henk Kamp van Economische Zaken.

In de beantwoording van die vragen stelt minister Kamp echter dat de combinatie van de winning van gas en zout niet tot problemen leidt.Ook kan er volgens hem geen schade door bodemdaling in dat gebied zijn omdat die bodemdaling volgens hem heel geleidelijk zou zijn.

Gezien het feit dat bij veel van die schadegevallen ook wordt ontkend dat die veroorzaakt wordt aardbevingen is dit een heel vreemd antwoord. Wat is dan wel de oorzaak van al die schade?

Henk Nijboer vraagt ook of er rekening gehouden wordt met indirecte schade veroorzaakt door gas- en zoutwinning, bijvoorbeeld door bodemdaling, wisselend waterpeil en daarmee samenhangende schade.
Minister Kamp antwoordt hierop dat hem geen gevallen bekend zijn waarbij dit speelt.

Dit is weer eens een van de gebruikelijke bureaucratische Kamp-antwoorden: Dat dit niet ERKEND is als schade-oorzaken door Nam en Nedmag betekent toch nog niet dat hun activiteiten die schade niet veroorzaakt hebben?

Er zijn inmiddels toch veel instanties en experts die daar heel anders over denken?  Zeer teleurstellend dat minister Kamp dit blijft ontkennen en de bewoners van deze regio in de kou laat staan!

Jaarverslag SodM 2016: Veiligheid van mens en milieu staat centraal

4 september 2017  |  SodM | Stop Zoutwinning


“Veiligheid van mens en milieu staat voor ons centraal”, aldus Inspecteur-generaal Harry van der Meijden” in het jaarverslag over 2016.

“Uit het jaarverslag blijkt verder dat SodM zich in 2016 vooral heeft beziggehouden met de aardbevingen in Groningen en het advies om de gaswinning door de NAM verder terug te brengen; de lekkages rondom de zoutwinning en het daaruit voortvloeiende verscherpte toezicht op Akzo Nobel Salt BV, en de risico’s van geothermie in het algemeen en het verscherpte toezicht op een aantal geothermie vergunninghouders in het bijzonder.”

“Maar ook na de energietransitie zal de ondergrond nog intensief benut worden, denk bijvoorbeeld aan aardwarmte, opslag van stoffen maar ook voor drinkwater”, zo meent Van der Meijden. Dit moet veilig gebeuren.”

“Parallel aan de geleidelijk verminderende rol van fossiele energie is er toenemende belangstelling voor duurzame alternatieven.
SodM vindt dat ook deze duurzame activiteiten op een dusdanige wijze verricht moeten worden dat ze veilig zijn voor samenleving en milieu. Voor de geothermiesector is dit nu onvoldoende het geval. Deskundigheid, veiligheidsbesef, nalevingsgedrag en onderkenning van risico’s en de adequate beheersing daarvan moeten structureel verbeterd worden om geambieerde schaalvergroting en met name ook ultradiepe geothermie verantwoord en veilig te kunnen realiseren.”

Achterstanden winningsplannen
“De achterstanden bij de verwerking van winningsplannen, met name voor gaswinning en geothermie, kunnen leiden tot rechtsonzekerheid bij vergunninghouders en tot handhavingsdilemma’s bij de toezichthouder. Daarnaast veroorzaakt het onzekerheid en onrust bij omwonenden en betrokken gemeentes.” Lees verder…

PvdA: opheldering over schade door zout- en gaswinning

31 augustus 2017 | RTV Noord

Henk Nijboer PvdA“Levert de combinatie van gas- en zoutwinning extra risico’s op? Op die vraag eist PvdA-kamerlid Henk Nijboer antwoord van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Hij wil met name weten hoe het zit met de zoutwinning door het bedrijf Nedmag, in combinatie met de gasproductie in Groningen. Hij heeft daar kamervragen over gesteld.” Lees verder…

Interview FD ‘De Nederlandse ondergrond is een jungle’

21 juli 2017  |  SodM


“Is het frustrerend dat het ondanks jarenlang onderzoek naar de aardbevingen in Groningen nog steeds niet duidelijk is bij welke gaswinning wat voor aardbevingen ontstaan?  Harry van der Meijden, inspecteur-generaal van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) lacht een beetje. Een beetje moeizaam ook. Aardbeving. ‘Ik wil juist proberen dat woord niet te gebruiken.’

Van der Meijden (65) is de hoogste toezichthouder in de Nederlandse gaswinning. Op instigatie van ‘zijn’ SodM besloot minister Kamp dit voorjaar om de gaswinning met 10% te verminderen. De Raad van State buigt zich nu over het wijzigingsbesluit van de minister, aangezien er door een reeks partijen protest is aangetekend tegen de voorgestelde winning van 21,6 miljard kubieke meter. (..)

Wel is aangetoond dat minder gaswinning leidt tot minder aardbevingen. Toch?
‘Ja. De NAM heeft echt hard gewerkt om met een model te komen dat voorspelt bij welke gasproductie aardbevingen optreden, hoe zwaar en waar de bevingen zijn. Dat model is ver ontwikkeld. Maar het blijft onvoldoende om te kunnen toetsen of wordt voldaan aan de normen van de commissie-Meijdam, die stelt dat Groningers niet slechter af moeten zijn dan mensen die elders in het land wonen.

Dus moet de gaswinning omlaag?
‘Ik wil de wereld niet langer de indruk geven dat we kunnen toetsen wat veilig is. Daar is een wetenschappelijk doorbraak voor nodig, die ik voorlopig niet zie.
Moeten we naar 33 miljard kuub, zoals de NAM eerst wilde? Naar 24 miljard kuub? Dat is een accuratesse die we niet kunnen geven. Juist toen we bij Loppersum de minste problemen verwachtten, begonnen daar weer de bevingen.'” Lees verder…

Ook Veendam wil extra informatie over de bodem

1 mei 2017  | RTV  Noord

“De gemeenteraad van Veendam heeft zich unaniem uitgesproken voor het gebruik van tiltmeters in de gemeente.

De gemeente gaat hierover in gesprek met Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.” Lees verder…

Gasbevingen Portaal Groninger Bodem Beweging

4 maart 2017  |  Stop Zoutwinning

De Groninger Bodem Beweging heeft een bijzonder interessante website: het Gasbevingen Portaal met kaarten, grafieken en tabellen, niet alleen over gas maar ook over zoutwinning, zoals locaties en vergunningen.

De meeste informatie die op het portaal wordt ontsloten is afkomstig van derden waaronder het KNMI, NLOG en de NAM. Het Gasbevingen Portaal wordt beheerd door Wim Blanken en heeft op topdagen meer dan 15.000 bezoekers per dag.

 • Kaart met thematische informatie over de Groningse gasvelden en de gevolgen van gaswinning op dat gebied.
 • Statistische informatie en grafieken over het betrokken gebied en de gaswinning.
 • Actuele lijst met aardbevingen die door delfstoffenwinning worden veroorzaakt.

De informatie met betrekking tot aardbevingen is actueel met een vertraging van max. 15 minuten na publicatie door het KNMI. De gegevens van het Olie- en Gasportaal worden na publicatie ververst met een vertraging van 1 week.

Gasbevingenportaal van de Groninger Bodem Beweging
Gasbevingen Portaal Groninger Bodem Beweging

Toekomst van de regio

16 februari 2017 | Stop Zoutwinning

Er is een breed gedeelde visie over de toekomst van onze regio onder inwoners, lokale overheden en maatschappelijke organisaties:

 • Veilig leven, wonen en werken
  • Schoon drinkwater, veilig voedsel en veilig wonen.
  • Inzetten op duurzamer ondernemen, terugdringen en afbouwen van activiteiten die veilig leven, wonen en werken in gevaar brengen.
 • Natuur en recratie, duurzame bedrijven en kennisbedrijven stimuleren
  Dit biedt gouden kansen voor meer werkgelegenheid, ook voor lager- en middelbaar opgeleiden.
 • Vertrouwen in de toekomst
  Belangen en rechten van de inwoners en de toekomstige generaties gaan vóór economische belangen.

Picture by enki | 123RF
Plannen, visies en beleidsstukken zijn er genoeg. Nu nog de daad bij het woord voegen en de problemen met de gas- en zoutwinning oplossen! Essentieel voor veilig leven en wonen, voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor duurzame bedrijven en voor de werkgelegenheidskansen door het stimuleren van natuur en recreatie!

Kamp kijkt naar bodemdaling zoutwinning Nedmag

4 januari 2017  |  Nieuwe Oogst

Nedmag
“Minister Henk Kamp (EZ) gaat bekijken of onderzoek nodig is of bodemdaling die wordt veroorzaakt door gas-en zoutwinning schade kan veroorzaken aan huizen.

Dat antwoordt hij op Kamervragen van SP-Kamerlid Eric Smaling over de nieuwe zoutwinlocatie van Nedmag.” Lees verder…

Zorgen over mijnbouw

12 december 2016 | Dagblad van het Noorden | Pieter Broesder

Mijnbouw
“De gemeenteraad van Veendam heeft maandagavond zijn zorgen uitgesproken over de gevolgen van de zogeheten gestapelde mijnbouw.” Lees verder…

Bewoners dreigen met stap naar rechter tegen zoutwinningsplannen

1 november 2016  |  RTV Noord

“Het verzet tegen de zoutwinningsplannen van Nedmag in Veendam groeit. Kiel-Windeweer, Oud-Annerveen en Zuidlaarderveen hebben zich verenigd en dreigen met een gang naar de rechter. De mensen vrezen voor bodemdaling en schade aan hun woningen. Ze willen geen 2e aardbevingsgebied worden.” Lees verder…