Categoriearchief: Algemeen

Illegale boring Nedmag

23 augustus 2022 | Stop Zoutwinning |

Terwijl wij zitten te wachten op de uitspraak van de rechter omtrent de vergunningen voor Nedmag kwam volkomen onverwacht het nieuws dat Nedmag bezig is met illegale booractiviteiten. Dit volledig in tegenspraak met het besluit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, én in tegenspraak met wat in de rechtszaak is besproken.

Wat is er vergund?

Op 30 april 2021 heeft magnesiumzoutwinner Nedmag uit Veendam toestemming gekregen om door te gaan met haar desastreuze activiteiten en deze zelfs uit te breiden. Onderdeel van deze activiteiten is het boren van twee nieuwe magnesiumzoutputten, in de vergunning VE-5 en VE-6 genoemd. De Minister heeft nadrukkelijk aangegeven dat de aangevraagde derde en vierde winningsputten VE-7 en VE-8 niet eerder geboord mogen worden dan nadat Nedmag heeft aangetoond dat de ontginning van de eerste twee putten veilig kan plaats vinden en volgens de voorspelde bodemdaling.

 

Wat heeft Nedmag al gedaan?

Nedmag is op 25 april j.l. gestart met het boren van de eerste zoutput, de VE-5. In de pers heeft de zoutwinner aangegeven zich ervan bewust te zijn, dat zolang de Rechter geen uitspraak heeft gedaan, het boren op eigen risico is. Op 15 Juli heeft Nedmag de bewoners van Borgercompagnie een nieuwsbrief gestuurd met de mededeling dat de put VE-5 bijna gereed is en dat de boortoren 18 meter in westelijke richting verplaatst wordt om de tweede winningsput (de VE-6) te boren.

Wat gebeurde er vervolgens?

Op 26 juli verschijnt er een nieuwe nieuwsbrief. Hierin staat aangegeven dat de “eerste winningsput” gereed is, de boorinstallatie 18 meter in westelijke richting is verplaatst en dat vrijdag 29 juli gestart wordt met boren. De aanduidingen VE-5 en VE-6 worden in deze nieuwsbrief niet gebruikt. Dit en ook de verplaatsing in westelijke richting wekte verbazing omdat de locatie van de nieuwe boring niet overeenkomt met de ingediende tekeningen bij de aanvraag voor de vergunningen.

Nog groter is de verbazing wanneer op 29 juli in de Staatscourant een aanvraag gepubliceerd wordt waarin Nedmag de Minister verzoekt de winningsput put VE-6 te “hernoemen“  in VE-7.

Het gaat namelijk  niet om een andere naam voor het zelfde beestje, de (nog niet vergunde) putten VE-7 en VE-8 worden in een andere richting geboord dan de 5 en 6.

Dit is een poging tot tussentijdse aanpassing van een vergunning waarover de rechtbank nota bene nog uitspraak moet doen!

Ook op het besluit op de aanvraag tot “hernoemen” wordt niet gewacht : het boren naar de VE-7 is gewoon begonnen en volgens Nedmag al bijna klaar.

Handhavingsverzoek

Stichting Stop Zoutwinning en een aantal belanghebbenden uit Borgercompagnie hebben de toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen, op 1 augustus j.l. verzocht de vergunning te handhaven, met andere woorden, het boren naar put VE-7 te laten staken.

Op 2 augustus verschijnt er weer een nieuwsbrief van Nedmag waarin wordt toegegeven dat de eerste boring geen winbare hoeveelheid magnesiumzout heeft opgeleverd en dat daarom niet geboord gaat worden naar de VE-6 omdat die put in de buurt ligt van de VE-5. Voor de tweede te boren put is dan ook gekozen voor de niet vergunde locatie VE-7.

 

Uit overleg met het SodM is naar voren gekomen dat de toezichthouder al geruime tijd op de hoogte was van de beslissing van Nedmag om de VE-7 te boren. Omdat het om een niet vergunde boring ging heeft SodM dat aan Nedmag laten weten. Nedmag kent de weg in Den Haag en doet meteen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een aanvraag tot “titel” wijziging en tot het milieuneutraal wijzigen van de bestaande omgevingsvergunning. Sodm heeft volgens eigen zeggen niet meer kunnen optreden omdat met de publicatie door EZK er “zicht is op legalisatie” van de boring. SodM is dus niet opgetreden als onafhankelijke toezichthouder maar heeft de economische belangen van EZK en Nedmag voor moeten laten gaan.

Inmiddels is ons handhavingsverzoek formeel afgewezen door SodM. Wij beraden ons op vervolgstappen.

“Communicatie”

Hoewel Nedmag en de Minister onlangs nog bij de Rechter aangegeven hebben de communicatie met de omwonenden hoog in het vaandel te hebben, heeft het er nu alle schijn van dat geprobeerd is de omwonenden en de belangengroepen die opkomen voor de omwonenden te misleiden.

En weer heeft mijnbouwer Nedmag, gefaciliteerd door zijn aandeelhouder de Minister van Economische Zaken en Klimaat, aangetoond zich niets van gestelde regels te willen aantrekken.

Bovendien blijkt ook nu ook weer dat de magnesiumzoutwinning niet goed voorspelbaar is, en veel onzekerheden kent . En toch vinden er gewoon diepboringen plaats met onvoorspelbare risico’s en onomkeerbare gevolgen.

Kamervragen

Inmiddels heeft Sandra Beckerman (SP), mede namens Henk Nijboer(PvdA), Kamervragen gesteld over de illegale activiteiten van Nedmag. Ook zijn er vragen gesteld in Provinciale Staten van Groningen en Drenthe.

Ook vanuit de pers is er aandacht besteed aan deze kwestie. Een bloemlezing:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/946380/nedmag-boort-op-omstreden-locatie-omwonenden-woedend

https://www.ftm.nl/artikelen/zoutbedrijf-gebruikt-listige-truc?share=UKY9Rp/8GBXQwnbjUNJAgeHT2CL71VP1MG6t2PNmmYcUH6aOvHRtigJ1Ufd2yA==

https://dvhn.nl/groningen/Stichting-Stop-Zoutwinning-laaiend-op-Nedmag.-Zoutwinner-uit-Veendam-boort-op-omstreden-locatie-27854633.html

https://www.trouw.nl/binnenland/groningers-melden-flinke-bodemdaling-door-nieuwe-zoutputten-er-is-geen-huis-zonder-schade~b9d2b5d3/

Kort verslag rechtszaak 28 juni

29 juni 2022 | Stop Zoutwinning |

Dinsdag 28 juni werd het een uitzonderlijk lange dag in de rechtszaal. De zitting duurde maar liefst van 10.30 tot na 19.30. Het ging hier om de drie (gecoordineerde) procedures bij de rechtbank Den Haag tegen de besluiten van de Minister van Economische Zaken en Klimaat op de vergunningsaanvragen van Nedmag.

Naast EZK als verdedigende partij was ook Nedmag aanwezig om EZK te ondersteunen. Verder waren er vele eisers aanwezig, waaronder natuurlijk stichting Stop Zoutwinning, ondersteund door onze advocaat mr. De Goede. Verder waren ook vertegenwoordigers van de regionale pers aanwezig.

De drie rechters hadden zich duidelijk goed ingelezen. De zitting werd doorlopen aan de hand van vragen die zij voorbereid hadden over het advies van Stichting Advisering Bestuursrecht (STAB). De meeste vragen waren gericht aan EZK en STAB, echter ook Nedmag kwam daarbij veel aan het woord. Gelukkig was er voor de eisende partijen ook ruim de gelegenheid om te reageren op hetgeen gesteld wordt, en informatie in te brengen. Met name Stop Zoutwinning heeft hier uitgebreid van gebruik gemaakt.

Op meerdere punten kwamen EZK en Nedmag in het nauw. Er bleven veel onzekerheden over de lekkage in 2018, de verwachte bodemdaling, en de risico’s van de bestaande zoutwinning en de nieuwe putten. Stop Zoutwinning wist, mede met hulp van de ingehuurde mijnbouwkundig expert, de vinger diverse keren op de zere plek te leggen. Zo werden er stellingen van Nedmag rondom de risico’s weerlegd, puur door te verwijzen naar door Nedmag zelf ingebrachte stukken.

Helemaal aan het eind van de zitting was er nog een opvallend moment. EZK draaide plotseling nog 180 graden voor wat betreft een (gedeeltelijk procedureel) punt dat in de ochtend al behandeld was. Dit tot verbazing van alle aanwezigen, waaronder de rechters.

De mondelinge behandeling van de zaak is afgerond, wel is het mogelijk dat de rechtbank nog aanvullende, schriftelijke, vragen stelt.

De termijn voor de uitspraak is vastgesteld op 12 weken.

Voortgang beroepsprocedure en werkzaamheden Nedmag

2 mei 2022 | Stop Zoutwinning |

De beroepsprocedure tegen het instemmingsbesluit op het winningsplan van NEDMAG gaat de laatste fase in. Op dinsdag 28 juni is bij de Rechtbank in Den Haag de zitting over het beroep dat de Stichting Stop Zoutwinning ca. tegen het instemmingsbesluit heeft aangespannen. Naast Stop Zoutwinning c.s. hebben nog 4 particulieren, de bewonersvereniging ’t Kalkwijksterlint , de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo, Midden Groningen en de Provincie Groningen beroep aangetekend. Uitzonderlijk van de zitting is dat het wordt behandeld door een “meervoudige kamer”. De rechtbank heeft de gehele dag voor deze zitting gereserveerd.
Als voorbereiding op de zitting heeft de Rechtbank advies gevraagd bij de Stab. De Stab presenteert zich als een onafhankelijke zelfstandige stichting die adviseert op het gebied van het omgevingsrecht en kan alleen worden ingeschakeld door rechtbanken en de Raad van State. Het definitief rapport wordt begin juni verwacht. Op basis van dit rapport zullen wij ons met onze advocaat “De Goede Bestuursrecht” gaan voorbereiden op de zitting. Afhankelijk van de uitslag van de zitting zullen we in overleg met onze advocaat gaan bepalen of de procedure een gevolg krijgt bij de Raad van State.

Werkzaamheden Nedmag

Nedmag is op 25 april begonnen met het boren van de eerste zoutbron. Nedmag doet dit “voor eigen risico” vooruitlopend op de uitspraak van de Rechtbank. De eerste boring gaat richting Kiel-Windeweer (Kielsterachterweg/Veendammerweg). Het is op dit moment nog niet duidelijk waar de eerste bron precies zal worden aangeboord. Dit schijnt afhankelijk te zijn van waar een “winbare” zoutlaag zit. NEDMAG houdt nu al rekening met een afwijking van ca. 200m van de geplande plek. Dit zou kunnen inhouden dat de zoutbron nog dichter bij Kiel-Windeweer komt te liggen dan oorspronkelijk het plan was, met alle gevolgen van dien. Hoewel de verwachte bodemdaling niet zo groot is als in Borgercompagnie geven de nieuwe bronnen toch ieder een bodemdaling van ca 30cm.

Voorzieningenrechter stemt niet in met actieve winning Nedmag

30 november 2021 | Stop Zoutwinning |

Nog steeds lopen er drie (gecoordineerde) procedures bij de rechtbank Den Haag tegen de besluiten van de Minister van Economische Zaken en Klimaat op de vergunningsaanvragen van Nedmag. Over de voortgang van deze beroepen leest u verderop in deze nieuwsbrief meer.

In een aparte procedure hebben enkele particulieren een voorlopige voorziening bij de rechtbank aangevraagd. Deze gevraagde voorziening komt erop neer dat Nedmag, zolang er geen definitieve uitspraak van de rechtbank ligt, geen nieuwe putten mag boren, en ook niet actief mag winnen uit put TR-9. Centrale vragen in de procedure waren of de gevolgen voor de veiligheid op de korte termijn voldoende onderzocht zijn, en welke belangen Nedmag heeft bij de winning op korte termijn.

Afgelopen vrijdag, 26 november, heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan op het verzoek om een voorlopige voorziening. De rechter heeft de eisers deels in het gelijk gesteld. In het kort komt het erop neer dat Nedmag de actieve winning uit put TR-9 niet mag hervatten. Eerder had SodM deze actieve winning al stopgezet in afwachting van het nieuwe winningsplan van Nedmag.

Nedmag heeft in de procedure zelf gesteld dat de nieuwe putten niet eerder dan april 2022 geboord zullen worden.

Bijeenkomst schadeafhandeling Noord Drenthe

30 september 2021 | Stop Zoutwinning |

De gezamenlijke Noord-Drentse overheden (provincie Drenthe, gemeentes Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld, alsmede de Groningse gemeente Westerkwartier) hebben een rondetafelgesprek georganiseerd over de schadeafhandeling in Noord-Drenthe. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 27 september, met bewoners, lokale bestuurders en de verantwoordelijken voor de schadeafhandeling. Die laatsten werden vertegenwoordigd door demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Stef Blok, voorzitter Bas Kortmann van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), en voorzitter Rian Vogels van de Commissie Mijnbouwschade. Deze commissie behandelt alle mijnbouwschade in Nederland, met uitzondering van gaswinning uit het Groningenveld.

Hoewel de afhandeling van schade door gaswinning, zeker ook rond de gasopslag Langelo, het hoofdonderwerp van discussie was, hebben wij als stichting ons hard gemaakt om ook de gevolgen van gestapelde mijnbouw voor het voetlicht te brengen. Helaas moeten wij, en ook omwonenden van de gasopslag, constateren dat IMG en de minister naar elkaar wijzen als het om het schadeproces gaat, en dus niemand verantwoordelijkheid neemt voor de zaken die niet goed gaan.

Stop Zoutwinning dient beroepschrift in

 

7 juni 2021 | Stop Zoutwinning |

Inmiddels is het alweer meer dan 6 weken geleden dat de minister van EZK definitieve instemmingsbesluiten met de door Nedmag aangevraagde vergunningen gepubliceerd heeft. Afgelopen week heeft stichting Stop Zoutwinning, in overleg met Bewonersgroep Borgercompagnie, en mede namens de Groninger Bodembeweging en 28 natuurlijke personen, beroep aangetekend tegen deze besluiten. Komende weken zullen wij nog nadere stukken toevoegen aan ons beroep. Daarnaast is het nu wachten op een datum voor de zitting. Normaal gesproken worden we binnen 10 weken op de hoogte gebracht van de datum, waarna het nog 13 weken kan duren voor de zitting daadwerkelijk plaatsvindt.

Rechtbank Den Haag

Anders dan oorspronkelijk door EZK gepubliceerd, dient het beroep in eerste aanleg niet bij de Raad van State. Er zal eerst een zitting zijn bij de Rechtbank in Den Haag. Tegen het besluit van de Rechtbank is dan hoger beroep mogelijk bij de Raad van State. Of dit nodig gaat zijn kunnen wij nu uiteraard nog niet voorspellen.

Stappen overheden

Diverse lagere (lokale) overheden hebben ook beroep aangetekend tegen de besluiten. Het gaat hier om de provincie Groningen, de gemeentes Midden-Groningen, Tynaarlo en Aa en Hunze, en het Waterschap Hunze en Aa’s. De gemeente Veendam heeft in een persverklaring gemeld niet in beroep te zullen gaan.

Zie ook de links naar artikelen.

Links
https://www.hunzeenaas.nl/in-beroep-tegen-zoutwinning-nedmag/

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/820895/midden-groningen-gaat-in-beroep-tegen-zoutwinning-
nedmag

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/825088/provincie-gaat-in-beroep-tegen-nieuwe-vergunning-
nedmag

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/825366/college-veendam-niet-in-beroep-tegen-winningsbesluit-
nedmag

Gemeenteraad Aa en Hunze stemt unaniem in met zienswijze tegen zoutwinning

28 augustus 2020 | Gemeente Aa en Hunze

“De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft op 27 augustus unaniem ingestemd met de aanvullingen op de zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat. De minister wil Nedmag BV de mogelijkheid geven om tot eind 2045 maximaal 3,7 miljoen ton magnesiumzout te winnen.

Het ontwerp-instemmingsbesluit lag van 11 juni tot en met 24 juli ter inzage. Binnen deze termijn konden zienswijzen worden ingediend. Daarvan maakte het college van burgemeester en wethouders al gebruik door voor de zomervakantie een zienswijze in te dienen. Onder druk van de gemeente werd daarbij met de minister afgesproken dat er na de zomervakantie een aanvulling op de zienswijze ingediend kon worden. Het college vond het van het grootste belang dat er genoeg tijd zou zijn om inwoners te horen en de gemeenteraad de gelegenheid te geven om zich ook over het instemmingsbesluit uit te spreken.”
Lees verder … voor het volledige nieuwsbericht op de website van de gemeente Aa en Hunze

Zie ook

Nedmag, Akzo en Frisia krijgen last onder dwangsom opgelegd

15 april2019 | Stop Zoutwinning

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft Nedmag een last onder dwangsom opgelegd.

Nedmag, Akzo en Frisia hebben een last onder dwangsom opgelegd gekregen door het Staatstoezicht op de Mijnen, omdat een chemisch veiligheidsrapport voor het gebruik van diesel ontbreekt.

Nedmag-directeur Bruning noemde dit eerder een “administratieve omissie”, maar uit de nu door SodM opgelegde maatregelen blijkt er wel degelijk meer aan de hand te zijn.

De zoutwinbedrijven mogen nu tot 1 september 2019 geen gebruik maken van diesel voor “nieuwe” activiteiten, en ze moeten voor die tijd een chemisch veiligheidsrapport opleveren. Wordt er wel nog diesel ingebracht dan moeten zij een dwangsom van 55.000 euro per week betalen.

In haar eerder gepubliceerde nieuwe winningsplan heeft Nedmag wel alternatieven voor diesel onderzocht, maar worden deze allemaal omschreven als “economisch niet haalbaar”. Geld gaat dus zoals gewoonlijk boven veiligheid bij deze mijnbouwer. Wij vinden dit onacceptabel!

Eerder werd al duidelijk dat, hoewel de zoutwinners de ingebrachte diesel na afloop van de winning uit de grond zouden moeten terugwinnen, zij dit technisch helemaal niet kunnen. Verreweg het grootste deel van de gebruikte disel blijft in de ondergrond zitten.
Op de lange termijn zullen de cavernes met zekerheid gaan lekken en zal de diesel naar bovenliggende grondlagen stromen. Ons grondwater, en daarmee onze drinkwatervoorziening, komen dan in gevaar!


REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. De naam ‘REACH’ betekent Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals. De regelgeving (Verordening nr. 1907/2006) hierover dateert van 18 december 2006, en is vanaf 1 juni 2007 van kracht geworden.

Het doel van het REACH-systeem is het beheersen van de risico’s van chemische stoffen, zoals de risico’s op giframpen, brand en explosies, gezondheidsschade bij werknemers en consumenten, en schade aan het milieu.

Volgens het REACH-systeem zouden alle stoffen die in de Europese Unie in gebruik zijn of in gebruik worden genomen als volgt behandeld moeten worden:

   • inventariseren via een verplichte registratie van de producent of importeur;
   • evalueren voor wat betreft hun risico’s voor mens en milieu;
   • en op basis daarvan al dan niet toelating te geven (autorisatie) om de stoffen te gebruiken.
   • waar mogelijk het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen terugdringen.