Illegale boring Nedmag

23 augustus 2022 | Stop Zoutwinning |

Terwijl wij zitten te wachten op de uitspraak van de rechter omtrent de vergunningen voor Nedmag kwam volkomen onverwacht het nieuws dat Nedmag bezig is met illegale booractiviteiten. Dit volledig in tegenspraak met het besluit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, én in tegenspraak met wat in de rechtszaak is besproken.

Wat is er vergund?

Op 30 april 2021 heeft magnesiumzoutwinner Nedmag uit Veendam toestemming gekregen om door te gaan met haar desastreuze activiteiten en deze zelfs uit te breiden. Onderdeel van deze activiteiten is het boren van twee nieuwe magnesiumzoutputten, in de vergunning VE-5 en VE-6 genoemd. De Minister heeft nadrukkelijk aangegeven dat de aangevraagde derde en vierde winningsputten VE-7 en VE-8 niet eerder geboord mogen worden dan nadat Nedmag heeft aangetoond dat de ontginning van de eerste twee putten veilig kan plaats vinden en volgens de voorspelde bodemdaling.

 

Wat heeft Nedmag al gedaan?

Nedmag is op 25 april j.l. gestart met het boren van de eerste zoutput, de VE-5. In de pers heeft de zoutwinner aangegeven zich ervan bewust te zijn, dat zolang de Rechter geen uitspraak heeft gedaan, het boren op eigen risico is. Op 15 Juli heeft Nedmag de bewoners van Borgercompagnie een nieuwsbrief gestuurd met de mededeling dat de put VE-5 bijna gereed is en dat de boortoren 18 meter in westelijke richting verplaatst wordt om de tweede winningsput (de VE-6) te boren.

Wat gebeurde er vervolgens?

Op 26 juli verschijnt er een nieuwe nieuwsbrief. Hierin staat aangegeven dat de “eerste winningsput” gereed is, de boorinstallatie 18 meter in westelijke richting is verplaatst en dat vrijdag 29 juli gestart wordt met boren. De aanduidingen VE-5 en VE-6 worden in deze nieuwsbrief niet gebruikt. Dit en ook de verplaatsing in westelijke richting wekte verbazing omdat de locatie van de nieuwe boring niet overeenkomt met de ingediende tekeningen bij de aanvraag voor de vergunningen.

Nog groter is de verbazing wanneer op 29 juli in de Staatscourant een aanvraag gepubliceerd wordt waarin Nedmag de Minister verzoekt de winningsput put VE-6 te “hernoemen“  in VE-7.

Het gaat namelijk  niet om een andere naam voor het zelfde beestje, de (nog niet vergunde) putten VE-7 en VE-8 worden in een andere richting geboord dan de 5 en 6.

Dit is een poging tot tussentijdse aanpassing van een vergunning waarover de rechtbank nota bene nog uitspraak moet doen!

Ook op het besluit op de aanvraag tot “hernoemen” wordt niet gewacht : het boren naar de VE-7 is gewoon begonnen en volgens Nedmag al bijna klaar.

Handhavingsverzoek

Stichting Stop Zoutwinning en een aantal belanghebbenden uit Borgercompagnie hebben de toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen, op 1 augustus j.l. verzocht de vergunning te handhaven, met andere woorden, het boren naar put VE-7 te laten staken.

Op 2 augustus verschijnt er weer een nieuwsbrief van Nedmag waarin wordt toegegeven dat de eerste boring geen winbare hoeveelheid magnesiumzout heeft opgeleverd en dat daarom niet geboord gaat worden naar de VE-6 omdat die put in de buurt ligt van de VE-5. Voor de tweede te boren put is dan ook gekozen voor de niet vergunde locatie VE-7.

 

Uit overleg met het SodM is naar voren gekomen dat de toezichthouder al geruime tijd op de hoogte was van de beslissing van Nedmag om de VE-7 te boren. Omdat het om een niet vergunde boring ging heeft SodM dat aan Nedmag laten weten. Nedmag kent de weg in Den Haag en doet meteen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een aanvraag tot “titel” wijziging en tot het milieuneutraal wijzigen van de bestaande omgevingsvergunning. Sodm heeft volgens eigen zeggen niet meer kunnen optreden omdat met de publicatie door EZK er “zicht is op legalisatie” van de boring. SodM is dus niet opgetreden als onafhankelijke toezichthouder maar heeft de economische belangen van EZK en Nedmag voor moeten laten gaan.

Inmiddels is ons handhavingsverzoek formeel afgewezen door SodM. Wij beraden ons op vervolgstappen.

“Communicatie”

Hoewel Nedmag en de Minister onlangs nog bij de Rechter aangegeven hebben de communicatie met de omwonenden hoog in het vaandel te hebben, heeft het er nu alle schijn van dat geprobeerd is de omwonenden en de belangengroepen die opkomen voor de omwonenden te misleiden.

En weer heeft mijnbouwer Nedmag, gefaciliteerd door zijn aandeelhouder de Minister van Economische Zaken en Klimaat, aangetoond zich niets van gestelde regels te willen aantrekken.

Bovendien blijkt ook nu ook weer dat de magnesiumzoutwinning niet goed voorspelbaar is, en veel onzekerheden kent . En toch vinden er gewoon diepboringen plaats met onvoorspelbare risico’s en onomkeerbare gevolgen.

Kamervragen

Inmiddels heeft Sandra Beckerman (SP), mede namens Henk Nijboer(PvdA), Kamervragen gesteld over de illegale activiteiten van Nedmag. Ook zijn er vragen gesteld in Provinciale Staten van Groningen en Drenthe.

Ook vanuit de pers is er aandacht besteed aan deze kwestie. Een bloemlezing:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/946380/nedmag-boort-op-omstreden-locatie-omwonenden-woedend

https://www.ftm.nl/artikelen/zoutbedrijf-gebruikt-listige-truc?share=UKY9Rp/8GBXQwnbjUNJAgeHT2CL71VP1MG6t2PNmmYcUH6aOvHRtigJ1Ufd2yA==

https://dvhn.nl/groningen/Stichting-Stop-Zoutwinning-laaiend-op-Nedmag.-Zoutwinner-uit-Veendam-boort-op-omstreden-locatie-27854633.html

https://www.trouw.nl/binnenland/groningers-melden-flinke-bodemdaling-door-nieuwe-zoutputten-er-is-geen-huis-zonder-schade~b9d2b5d3/