Voorzieningenrechter stemt niet in met actieve winning Nedmag

30 november 2021 | Stop Zoutwinning |

Nog steeds lopen er drie (gecoordineerde) procedures bij de rechtbank Den Haag tegen de besluiten van de Minister van Economische Zaken en Klimaat op de vergunningsaanvragen van Nedmag. Over de voortgang van deze beroepen leest u verderop in deze nieuwsbrief meer.

In een aparte procedure hebben enkele particulieren een voorlopige voorziening bij de rechtbank aangevraagd. Deze gevraagde voorziening komt erop neer dat Nedmag, zolang er geen definitieve uitspraak van de rechtbank ligt, geen nieuwe putten mag boren, en ook niet actief mag winnen uit put TR-9. Centrale vragen in de procedure waren of de gevolgen voor de veiligheid op de korte termijn voldoende onderzocht zijn, en welke belangen Nedmag heeft bij de winning op korte termijn.

Afgelopen vrijdag, 26 november, heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan op het verzoek om een voorlopige voorziening. De rechter heeft de eisers deels in het gelijk gesteld. In het kort komt het erop neer dat Nedmag de actieve winning uit put TR-9 niet mag hervatten. Eerder had SodM deze actieve winning al stopgezet in afwachting van het nieuwe winningsplan van Nedmag.

Nedmag heeft in de procedure zelf gesteld dat de nieuwe putten niet eerder dan april 2022 geboord zullen worden.