Veendam: Nedmag mag zoutwinning uitbreiden

6 december 2019 | Stop Zoutwinning

Gemeente Veendam zegt in haar advies prioriteit te geven aan de veiligheid van haar inwoners maar ook oog te hebben voor het maatschappelijk belang van een bedrijf als Nedmag in onze regio.

Uit het advies blijkt vervolgens niet dat de veiligheid van de inwoners voorop staat.

Veendam sluit zich aan bij het advies van SodM over de toekomstige abandonnering (het verlaten en sluiten van) van het TR-cluster (de putten TR-1 t/m 8 en VE-4) en adviseert net als SodM om:

  • niet in te stemmen met de aangevraagde productie uit de bestaande putten;
  • wel in te stemmen met de uitbreiding door nieuwe putten;
  • 1 loket in stellen voor alle mijnbouwschade met dezelfde randvoorwaarden als voor de afhandeling van schade uit het Groningen gasveld (dus met toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden).
  • Nedmag moet voldoende geld beschikbaar te laten stellen voor álle gevolgen van de zoutwinning, ook in de toekomst. Dit moet vooraf en in een onafhankelijk beheerd fonds.
  • Overweeg om de door EZK in de zomer van 2018 gecombineerde Nedmag-aanvragen weer van elkaar los te koppelen om een langdurige procedure en de beperkte winningsmogelijkheden in de tussentijd voor Nedmag als gevolg van het incident van 20 april 2018 zo veel mogelijk te beperken. M.a.w. help Nedmag om zo snel mogelijk met de voorbereidingen voor de 4 nieuwe boorputten te kunnen starten.

Dit laatste is volgens ons wettelijk niet toegestaan. Het eerder boren van die nieuwe putten is een voorschot nemen op een winningsplan dat nog niet goedgekeurd is. SodM is van mening dat Nedmag voor het boren van nieuwe putten eerst een nieuw winningsplan met bijbehorend instemmingsbesluit behoort te hebben.

Verder is het advies vooral een reclameverhaal voor Nedmag, soms wat verstopt en soms openlijk.

Volgens gemeente Veendam zijn de werkgelegenheid en innovatie belangrijke argumenten om positief te adviseren op de uitbreiding van de zoutwinning door Nedmag.

Gemeente Veendam vindt bovendien dat Nedmag zich heeft bewezen als een belangrijke maatschappelijke partner bij culturele instellingen, sportverenigingen en allerhande evenementen en dat  Nedmag op deze manier bijdraagt aan de leefbaarheid en sociale cohesie in onze regio.

Daar denken veel inwoners heel anders over: Nedmag probeert draagvlak te kopen door met subsidies te strooien en veroorzaakt daarmee onherstelbare tweespalt binnen onze gemeenschappen en verenigingen en tussen inwoners onderling.