Jaarverslag SodM 2016: Veiligheid van mens en milieu staat centraal

4 september 2017  |  SodM | Stop Zoutwinning


“Veiligheid van mens en milieu staat voor ons centraal”, aldus Inspecteur-generaal Harry van der Meijden” in het jaarverslag over 2016.

“Uit het jaarverslag blijkt verder dat SodM zich in 2016 vooral heeft beziggehouden met de aardbevingen in Groningen en het advies om de gaswinning door de NAM verder terug te brengen; de lekkages rondom de zoutwinning en het daaruit voortvloeiende verscherpte toezicht op Akzo Nobel Salt BV, en de risico’s van geothermie in het algemeen en het verscherpte toezicht op een aantal geothermie vergunninghouders in het bijzonder.”

“Maar ook na de energietransitie zal de ondergrond nog intensief benut worden, denk bijvoorbeeld aan aardwarmte, opslag van stoffen maar ook voor drinkwater”, zo meent Van der Meijden. Dit moet veilig gebeuren.”

“Parallel aan de geleidelijk verminderende rol van fossiele energie is er toenemende belangstelling voor duurzame alternatieven.
SodM vindt dat ook deze duurzame activiteiten op een dusdanige wijze verricht moeten worden dat ze veilig zijn voor samenleving en milieu. Voor de geothermiesector is dit nu onvoldoende het geval. Deskundigheid, veiligheidsbesef, nalevingsgedrag en onderkenning van risico’s en de adequate beheersing daarvan moeten structureel verbeterd worden om geambieerde schaalvergroting en met name ook ultradiepe geothermie verantwoord en veilig te kunnen realiseren.”

Achterstanden winningsplannen
“De achterstanden bij de verwerking van winningsplannen, met name voor gaswinning en geothermie, kunnen leiden tot rechtsonzekerheid bij vergunninghouders en tot handhavingsdilemma’s bij de toezichthouder. Daarnaast veroorzaakt het onzekerheid en onrust bij omwonenden en betrokken gemeentes.” Lees verder…